User menu

Чөлөөт бүсийн хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих хөгжлийн сан

Хууль

PDF : 79.56 KB

2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь чөлөөт бүс байгуулах, түүний хэлбэр, удирдлагын эрх хэмжээ, хяналтын тогтолцоо, чөлөөт бүсэд мөрдөх татвар, гаалийн дэглэмийн эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. Чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомж

PDF : 49.25 KB

2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь “Алтанбулаг” худалдааны чөлөөт бүс (цаашид “Алтанбулаг” бүс гэх)-ийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. “Алтанбулаг” бүсийн тухай хууль тогтоомж

2.1.”Алтанбулаг” бүсийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Чөлөөт бүсийн тухай хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

PDF : 49.93 KB

2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь “Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бүс /цаашид “Цагааннуур” бүс гэх/-ийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.”Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бүсийн тухай хууль тогтоомж

2.1.”Цагааннуур” бүсийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Yндсэн хууль, Чөлөөт бүсийн тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

PDF : 71.03 KB

2003 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хот

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь “Замын-Yүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс /цаашид “Замын-Yүд” бүс гэх/-ийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл. “Замын-Yүд” бүсийн тухай хууль тогтоомж

2.1.”Замын-Yүд” бүсийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Yндсэн хууль, Чөлөөт бүсийн тухай, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.