User menu

Чөлөөт бүсийн хөрөнгө

оруулалтыг дэмжих хөгжлийн сан

Хууль эрх зүй

Чөлөөт бүсэд шалган нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа явуулах журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Улсын онц чухал объект болох чөлөөт бүс /цаашид “Чөлөөт бүс гэх/-д хамгаалалтын дэг журам сахиулах, зорчигч, тээврийн...

ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол улсын “Чөлөөт бүсийн тухай” хуулийн дагуу чөлөөт бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж,...

ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН, ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЪЯАЛАЛГҮЙ ХҮН ЗОРЧИХ, ОРШИН СУУХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. “Чөлөөт бүс”-д Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн зорчих, оршин суухтай холбогдсон харилцааг Чөлөөт...

ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ВИЗ ОЛГОХ ХЯЛБАРЧИЛСАН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Чөлөөт бүсэд зорчих Монгол Улсын виз хүссэн гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд виз олгоход Гадаадын иргэний эрх зүйн...

Чөлөөт бүсийн тухай хууль

2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь чөлөөт...

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ГОРИМ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Гаалийн нутаг дэвсгэр дээр байгуулагдсан чөлөөт бүсийн горим /Гаалийн тухай хуулийн 231/-ыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын...

“Алтанбулаг” ХЧБ-ын эрх зүйн байдлын тухай

2002 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хот 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь “Алтанбулаг” худалдааны чөлөөт бүс (цаашид...

“Цагааннуур”-ын ХЧБ-ын эрх зүйн байдлын тухай

2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Улаанбаатар хот 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь “Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бүс /цаашид...

“Замын-үүд” ЭЗЧБ-ийн эрх зүйн байдлын тухай

2003 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар хот 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь “Замын-Yүд” эдийн засгийн чөлөөт бүс /...